കേരളയാത്രയിൽ ഉടനീളം കൈത്താങ്ങായി
എന്നോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന , പ്രിയങ്കരനായ ഇടുക്കിയുടെ എം എൽ എ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ , യാത്രാ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നു …

#Kerala_Yathra
#Jose_K_Mani

By admin