സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ കഴുത്തു ഞെരിച്ചു കൊല്ലുന്ന വേദന തോന്നി -കാരുണ്യ പദ്ധതി നിറുത്തൽ ആക്കിയപ്പോൾ . കെ എം മാണി സർ

സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ കഴുത്തു ഞെരിച്ചു കൊല്ലുന്ന വേദന തോന്നി -കാരുണ്യ പദ്ധതി നിറുത്തൽ ആക്കിയപ്പോൾ . കെ എം മാണി സർ

 

 14,271 total views,  1 views today