ഉത്തര മലബാർ കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ണൂർ കലക്‌ടറേറ്റിനു മുൻപിൽ ഇന്നു ഉപവാസം നടത്തുന്ന മെത്രാന്മാർക്കും വൈദികർക്കും ഐക്യദാർട്യം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് പങ്കെടുത്തപ്പോൾ

ഉത്തര മലബാർ കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ണൂർ കലക്‌ടറേറ്റിനു മുൻപിൽ ഇന്നു ഉപവാസം നടത്തുന്ന മെത്രാന്മാർക്കും വൈദികർക്കും ഐക്യദാർട്യം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് പങ്കെടുത്തപ്പോൾ